ODO MGJeste­śmy pręż­nie roz­wi­ja­jącą się firmą dorad­czą, która spe­cja­li­zuje się w kom­plek­so­wej obsłu­dze w zakre­sie orga­ni­za­cji i ana­lizy pro­ce­sów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zgod­nie z wyma­ga­niami Rozporządzenia o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych.

Nasz zespół składa się z doświad­czo­nych eks­per­tów ds. ochrony danych oso­bo­wych oraz rze­tel­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych kon­sul­tan­tów, goto­wych do podej­mo­wa­nia nowych wyzwań zawo­do­wych. Gwa­ran­tu­jemy pełne dosto­so­wa­nie Pań­stwa dzia­łal­no­ści do wymo­gów praw­nych w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu spe­cy­fiki repre­zen­to­wa­nej branży.

Przy wyko­ny­wa­niu naszych zadań kła­dziemy nacisk na two­rze­nie pro­stych i sku­tecz­nych roz­wią­zań moż­li­wych do szyb­kiego zaim­ple­men­to­wa­nia w każ­dym przed­się­bior­stwie w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji i ochrony danych oso­bo­wych.

ODO Mana­ge­ment Group Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 24
01–211 War­szawa
tel. 22 350 70 52